Make your own free website on Tripod.com

สาระทางการบัญชี

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เคล็ดบัญชี

ผู้จัดทำ

แผนผังเว็บ

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ยื่นแบบขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น
 • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของห้างหุ้นส่วน กิจการที่จะทำ สานที่ตั้งห้าง ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ สิ่งที่นำมาลงทุน ลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ชื่อหุ้นส่วนผุ้จัดการ ข้อจำกัดอำนาจหุ้น ส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) พร้อมกับ ประทับตราสำคัญของห้างในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนจัดตั้ง และให้ หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน (ปกติการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล /ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนก็สามาร จะลงลายมือชื่อต่อหน้าสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการรับรองลายมือชื่อ ของตนได้ในอีกทางหนึ่ง) หรือหุ้นส่วนผู้จัดการจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
 • เสียค่าธรรมเนียมโดยนับจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วนกล่าวคือ ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน เสีย ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีเกิน 3 คน จะเสียค่าธรรมเนียมหุ้นส่วนที่เกินเพิ่มอีกคนละ 200 บาท
 • เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วจะได้รับหนังสือรับรองและใบสำคัญเป็นหลักฐาน

1.  ยื่นขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคล
   - การขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องเป็นภาษาไทยและให้ระบุภาษาต่างประเทศเป็นอักษรโรมันด้วยทุกครั้ง
   - แบบขอจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อได้แล้ว ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาต

2.  จัดตั้งห้างหุ้นส่วน

    
  2.1  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล

 • คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)
 • รายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3)
 • เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.
 • เอกสารประกอบ
  • แบบจองชื่อนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้จัดการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  • แบบ สสช. 1 จำนวน 2 ฉบับ (ภูมิภาคใช้ 3 ฉบับ)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

       2.2   จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)
 • รายการ : แบบ หส.2 (ใช้ทั้ง 3 หน้า)
 • เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.
 • เอกสารประกอบ : เช่นเดียวกับตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
TOP